Friskvård

Att livsstilen har stor betydelse för hur vi mår är något som de allra flesta håller med om i dag. Det råder ingen tvekan om att regelbunden motion, bra kostvanor, minskad rökning, måttlig alkoholkonsumtion, mindre stress och bättre balans i tillvaron leder till bättre hälsa och längre medellivslängd.

Brist på fysisk aktivitet har ett samband med ökad förekomst av flera sjukdomar som hjärtinfarkt, högt blodtryck, slaganfall, vissa cancerformer, åldersdiabetes och övervikt.

Trots människors kunskap om betydelsen av en sundare livsstil för bättre hälsa och ambitioner om förbättrade hälsovanor, är det fortfarande många som är för lite fysiskt aktiva.

Att träna på gym är en av många aktivitetsformer som numera också är avdragsgillt för arbetsgivaren. Detta för att stimulera till ökad fysisk aktivitet.

Avdragsmöjligheter

Arbetsgivaren kan i dag erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde vid motionsanläggningar som ligger skilt från arbetsplatsen. Den anställde kan också själv betala motionsavgiften, och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg”.

Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg vare sig det avser årskort, klippkort eller enkelbiljetter utan att skattefriheten påverkas, under förutsättning att betalningen avser förmåner som uppfyller kriterierna för skattefria motions- eller friskvårdsaktiviteter”.

(Skatteverkets ställningstagande 20070525, dnr 131 242815-07/111)

I begreppet andra former för utövande av motion och annan friskvård inbegrips numera även kontorsmassage.
I begreppet kontorsmassage ryms enligt Skatteverkets uppfattning behandlingar som är avstressande, eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete.

Vad är mindre värde?

Det finns ingen fastställd beloppsgräns hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån högst får kosta. Enligt Regeringsrättens dom den 12 juli 2001 (mål nr 5762-1998) kan ett årskort till en gymanläggning vara en sådan skattefri personalvårdsförmån av mindre värde som är undantagen från skatteplikt. Ett årskort till gängse pris på orten är normalt skattefritt. Det viktiga är att motionen är av sådant enkelt slag som angetts ovan.

Vad är mindre värde om den anställde får förmån av både motion och annan friskvård? Uttrycket mindre värde bör bedömas för varje slag av personalvårdsförmån för sig. Skatteverkets ställningstagande 2005-04-27, dnr 130 20574405/111). Om en anställd exempelvis får ett terminskort vid en motionsanläggning av normalt slag ska detta inte påverka bedömningen av om han har fått  förmån av friskvård, exempelvis fri massage eller kostrådgivning, av mindre värde. Däremot blir bedömningen annorlunda om arbetsgivaren tillhandahåller flera personalvårdsförmåner av liknande karaktär. Om arbetsgivaren exempelvis betalar den anställdes utgifter för tennis, simning, gymnastik m.m. bör man ta hänsyn till det sammanlagda värdet av dessa förmåner vid bedömningen av om den anställde erhållit personalvårdsförmåner av mindre värde.

Det går alltså att ha två motionskort på två olika motionsanläggningar, under förutsättning att motionen är av enklare slag och kortens sammanlagda värde inte överstiger kostnaden för den dyraste motionsaktiviteten som accepteras på orten.